Mogućnost eksperimentalnog rada

Mogućnost eksperimentalnog rada studenata na Katedri :        Studenti osim izrade završnog, diplomskog ili doktorskog rada  se mogu  u dogovoru s nastavnicima uključiti u znanstveno istraživački rad katedre. Za takovu aktivnost su predviđeni i dodatni bodovi i prikazani su u sustavu bodovanja za svaki pojedini kolegij.