Teme završnih radova i stručna praksa

Teme završnih radova i stručna praksa

 

 

 

A)    Studenti grafičke tehnologije

 

Studenti koji će stručnu praksu obavljati u grafičkim firmama ili firmama prateće industrije, a žele raditi završni rad u području ekologije mogu u konzultaciji s nastavnicima dogovoriti temu završnog rada, sadržajno vezanu za određenu proizvodnju. Teme  mogu biti u kontekstu razvoja sustava upravljanja okolišem ili pak doprinosa u rješavanju problematike zaštite okoliša pojedinih segmenata proizvodnje, uključujući slijedeće faze životnog ciklusa proizvoda: grafičke materijale, proces određene tehnike tiska, zbrinjavanje iskorištenog proizvoda. Radovi mogu biti iz područja kvalitete zraka,  procesnih voda, krutog otpada, buke strojeva i drugo.

U laboratoriju za ekologiju moguće je također odraditi stručnu praksu, a rezultati eksperimentalnog rada  su podloga na koju se nadovezuju  teoretski akpekti problematike prihvačene kao tema završnog rada.

 

Neki od naslova tema završnih radova:

 

Životni ciklus sitotiskarskog proizvoda

Digitalne tehnike tiska i okoliš

Ekološki aspekt ofsetnih boja

Karakteristike procesnih voda u grafičkoj tehnologiji

Reciklacija papira

Membranski postupci pročišćavanja voda

Energija i grafička proizvodnja

 

Teme seminarskih radova kolegija Industrija i okoliš mogu biti sadržaji završnog rada uz dopune u određenim segmentima iz teorije i praktičnog dijela vezanog uz stručnu praksu uz dogovor i konzultacije s mentorom.

 

Studentima, autorima najboljih završnih radova nudi se daljnja suradnja s nastavnicima na katedri, u kontekstu pisanja radova za objavljivanje na kongresima ili časopisu s istom tematikom. 

 

 

B)     Studenti grafičke tehnologije usmjerenje dizajna

 

 

Teme završnih radova studenata dizajna uključuju kreaciju proizvoda uvažavajući principe okoliša, promociju ekosustava, odnosno poticajni element ekološke poruke. Bitni razlozi potražnje ekološko angažiranog grafičkog dizajna su povećanje ekološke svijesti potrošača, zakonska regulativa i ekološki standardi proizvodnje, pa u tom smjeru formirane su i teme završnih radova podržane stručnom praksom u dizajnerskom studiju.

U laboratoriju za ekologiju moguće je također odraditi stručnu praksu, a rezultati eksperimentalnog rada  su podloga na koju se nadovezuju  teoretski akpekti problematike prihvačene kao tema završnog rada.

 

Teme seminarskih radova kolegija Znanost o okolišu i dizajn, mogu biti sadržaji završnog rada uz dopune u određenim segmentima iz teorije i praktičnog dijela vezanog uz stručnu praksu uz dogovor i konzultacije s mentorom.

 

Neki od naslova tema završnih radova:

 

Ekološka odgovornost dizajna

Dizajn i ekološke komponente ambalaže

Dizajn i poticajni elementi ekološke poruke

Dizajn, nove tehnologije i okoliš

Kreacija proizvoda i ekološki aspekt odabira grafičkih materijala

Ekološki aspekti elektroničke opreme koja se koristi pri dizajniranju proizvoda

 

Studentima autorima najboljih završnih radova nudi se daljnja suradnja s nastavnicima na katedri, u kontekstu pisanja radova za objavljivanje na kongresima ili časopisu s istom tematikom.